Митні органи, що уповноважені оформлювати карнети АТА:

 • Shahid Bahonae Bahonar (Bandar Abbas)
 • Anzali
 • Astara
 • Noushar
 • Shahid Rajaee (Bandar Abbas)
 • Tabriz
 • Nourdouz
 • Bazargan
 • Zhaedan
 • Pesabandar - Mirjaveh
 • Esfahan
 • Mashad
 • Ahvaz
 • Khormshahr
 • Bandar Emam
 • Shiraz
 • Bousher
 • Mehrabad
 • Emam Khomeini (Airport)
 • Garb Theran
 • Shariyar
 • Amanate Posti
 • Jonob Tehran
 • Namayeshgah